Gerry Mugwiza agaruye umuhango wo kunywana mu Rwanda,birakirwa bite? 

Gerry Mugwiza umaze kumenyerwa ku myemerere gakondo noneho yateguye umugoroba wo kwigarukaho (Meditation Evening) uzitabirwa n’abantu bose babyifuza cyane cyane abumva kimwe nawe ibijyanye n’imyemerere. Uyu mugoroba biteganyijwe ko uzaba tariki 26 Gicurasi ukazabera ahitwa Heartland hotel i Nyamirambo, kuwinjiramo ni amafranga 10.000 y’u Rwanda azifashishwa mu kwiyakira.

Gerry Mugwiza agaruye umuhango wo kunywana mu Rwanda

Celebzmagazine yegereye Gerry Mugwiza kugira ngo atubwire neza ibyerekeranye n’uyu muhuro yateguye.

Celebzmagazine : Twumvise ko mwateguye umuhuro, ese mwatubwira ho gato ku bijyanye n’uwo muhuro mwateguye ?

Gerry Mugwiza: Ni byo koko twateguye umuhuro tubinyujije mu muryango duhuriramo witwa Ingaara Creative Arts. Ubusanzwe Ingaara bisobanura ikintu cyagutse gitangiriye ku kantu gato cyane, bikomoka ku nshinga Kugaara, kuba kinini urugero Ingaara z’iminyinya. Ikimenyetso cyayo ni ishusho y’umugongo wizenguruka (spiral). Muri Ingaara Creative Arts dukora ibintu bitandukanye birimo ubugeni mberajisho, ubujyanama butandukanye, byose bigahuriza ku kugaruka ku muco gakondo.

C.M: Iyo muvuze kugaruka ku muco gakondo muba mushatse kuvuga iki ?

G.M: Iyo tuvuze kugaruka ku muco gakondo tuba tuvuga za ngeso nziza zatumaga abantu babanirana. Ni ya migenzo gakondo yahuzaga abantu byaba binyuze mu birori, baba babinyujije mu nama zo munsi y’ibiti nk’Ingaara z’Iminyinya bakajya inama ukosheje bakamucyaha, bagashima uwakoze neza, tuba tuvuga kandi za kirazira zabafashaga kumenya imipaka ntarengwa mu bijyanye n’ibyo abaturanyi bakorerana, amahame yabatozaga gusangira, kugabirana, kuremerana, ababyeyi bakarerera abandi ku mpamvu runaka, gutwererana, guhana umuganda, gufatanya mu budehe, ubyumvise wakumva ari ibya kera (BITAKIGEZWEHO) nyamara impamvu byari biriho ntaho zagiye, bagiraga bati “Nta mugabo umwe” “Abantu ni magirirane” ukaba ho uzi ko ukeneye mugenzi wawe, none usanga abantu bagenda babita, ntawe ugiterwa ishema no gutanga. Impamvu babanaga batyo ni uko byabaga ari ishema kubona umuntu wazamutse ku bwawe, kuri ubu nkaba nsanga ibyo bintu byose byakagombye kugira imbaraga kurusha na mbere kuko ubu ari nabwo usanga ibibazo byugarije umuryango ari bwo byabaye byinshi, ariko ikibabaje urasanga ahubwo tugenda turushaho kuba ba nyamwigendaho. Iterambere rero rituma abantu babona ko badakeneranye nyamara si ko byakabaye bigenda.

Iyo bavuze umuco gakondo akenshi humvikana ibintu bigeze kuri 2

Icya mbere ni ubuhanzi akenshi bugizwe n’imbyino n’indirimbo, intore zikabyina abakobwa bagashayaya ni ibyo.

Icya kabiri cyumvikana ni imihango yakorwaga mu bijyanye n’idini harimo kubandwa, guterekera kuraguza n’iyindi… Noneho iyo hagize abatera intambwe yo kugira ibiganiro bifatiye ku muco gakondo akenshi impuguke zitandukanye ziba zihari kandi ziteguye kuvuga ku miyoborere yariho, impuguke mu mateka n’uburyo uburezi bwakorwaga mbere y’uko amashuri ya kizungu yaduka. Ibyo ni byiza cyane turabishima kandi buri muntu azana umusanzu we kugira ngo turebe ko twasubiza ibintu mu buryo. Ariko hanakenewe urundi ruhande ruzana umwihariko noneho wo kubanisha imiryango mu buryo busumbye uko ibana ubu.

Umuhango wo kunywana ukagarurwa mu yindi shusho, si ngombwa guca kunda, ariko abantu bongere bagirirane ibyo bagiriranaga iyo babaga baranywanye. Nibigenda gutyo tuzasanga igihugu cyose abantu barabaye abanywanyi, ku buryo ntawe uzifuza kugirira undi nabi. Ni kenshi uzumva bakomoza ku mibanire y’abagabo n’abagore b’icyo gihe bakagira bati ibintu byari byiza abantu bakiri abantu, ibintu bitaracika. Ni byo koko kuri ubu ibintu byaracitse. Ariko se bicike turebere ? Mu Kinyarwanda baravuga ngo “ Aharaye inzara habyuka inzigo habyuka inzigo”

Mu by’ukuri ikibazo gikomeye kiri mu miryango gituma hahora umwiryane si urwango rundi ni ubukene. Ingaara Creative Arts twe twemera ko umuntu atari ibigaragara inyuma, ahubwo ko umuntu nyawe ari roho imutuyemo, yamara gutozwa neza umuntu agatera imbere kuko atagitakaza umwanya mu bitamufitiye umumaro. Kandi ibyo yungutse iyo atakibitagaguza biba byoroshye gutera imbere. Ikirenze kuri ibyo abenshi wumva bashyamirana, abana ntibumvire ababyeyi, abandi bakicana, bifite umuzi mu myumvire, tuzanye rero agakeregeshwa kacu mu rwego rwo guhindura iyo myumvire.

C.M : Ubwo ntimushaka kwigerezaho ? Guhindura imyumvire y’abantu mubona ari ibintu byakoroha gusa kuko mubivuze uboshye ukanda boutton ?

G.M: Ni byo koko biragoye ntabwo ari ibintu wahindura nk’uko ukuramo ishati ukambara indi. Ariko nanone biroroshye iyo wabitegetse, ni ukuvuga wabyiyemeje. Ni yo mpamvu twabyise umugoroba wo kwigarukaho cyangwa Meditation Evening. Ni hamwe wihata ibibazo bishingiye ku buzima bwawe. Ukavuga uti “ Ndi nde?” Abambona bo, abankeneye, abo nkeneye, abankikije bo babona ko ndi nde ? Ese ndi uwo nifuza kuba we ?

Icyo abakurambere bacu baturushaga dukeneye no kubigiraho ni ukwiyemeza, ntukore ibyiza kuko hari uwabigutegetse, ntureke ibibi kuko haje umuntu uva hanze yawe akaza kugutoza kubireka, ahubwo kubireka bikava muri wowe ubwawe kuko uzi neza inyungu kugira ubupfura, ubunyangamugayo n’indangagaciro zisobanutse bizakuzanira.

Rero abantu nibatwemerera tugahura tugasuzuma imbaraga twifitemo zo guhindura ibintu, tuzabigera ho nta kabuza. Kandi turi mu murongo mwiza na cyane ko Ubuyobozi bwacu bushyigikiye ko tugera ku bukire tubukoreye.Imvugo si ukwikura mu bukene gusa ahubwo ni ukugera ku bukire. Abantu nibaze twigarukeho duharanire kugera ku iterambere. Imyumvire y’uko umuntu wese ukize aba yabikuye i kuzimu ubwayo ikwiriye kuvuguruzwa.

Kandi byose bitangirira kuri wowe na njye. Aha niho tuzaba turwanyije by’ukuri umwanzi w’imbere mu gihugu ariwe “Ubukene”

Ntabwo twifuza ko nyuma y’umwaka umwe, 2 tuyobotse inzira yo kumenya no kugaruka kuri gakondo bazaba baturyanira inzara ngo ngabo ba bahakanyi urwo bapfuye. Kuko twazaba twaraheze mu kuvuga ko twakolonijwe tukibagirwa kuva mu magambo ngo tujye mu mikorere.

C.B: Mwavuze ku kugarura umuhango wo kunywana mu Rwanda, ese muzabinyuza mu zihe nzira?

G.M: Ibyo ntitwabivugira aha, uko tuzabikora inzira tuzabicishamo, na structure twabihaye ni ubwiru buhishiwe abazitabira umuhuro. Ntabwo twabivugira ahangaha.

Celebs Magazine:  Murakoze cyane tubifurije amahirwe masa. Twizere ko n’ubutaha nitubakenera ho amakuru muzayaduha.

Gerry Mugwiza : Murakoze namwe. Turahari rwose nta kibazo
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *