Dore ibyago waterwa no gukoresha utwumvisho ( ecouteur ) n’uburyo wabyitwararika

Muri iyi minsi abantu baharaye cyane kumva umuziki cyane cyane bifashishije udukoresho twabugenewe umuntu yinjiza mu matwi , aho baba bumva byumvikikana neza kandi batari kugeira undi babangamira ngo yumve ibyo bari kumva. Ku babikoraga batabizi, celebzmagazine yabateguriye iyi nkuru ngo umuntu amenye ingaruka n’akaga ashobora kuba yakura mu  kubikoresha

Gutakaza ubushobozi bwo kumva

Mu gihe umuntu yumva  umuziki usakuza cyane yifashishije utu duoresho, aba agenda atakaza ubushobozi bw’amatwi ku buryo igihe byagirwa akamenyero bishobora kuviramo umuntu gupfa amatwi burundu. Kumva mu ijwi riringaniye kandi nabwo bitari igihe kirekire biba ari ntacyo bitwaye.

Ubushakashatsi buga ko kumva urusaku rurengeje decibels 90 biba bishyira umuntu mu byago byo kuba yatakaza ubushobozi bwo kumva. (decibel ni urugero mu bijyanye n’amajwi nk’uko wavuga  litiro  mu bisukika ).

Kwanduza indwara mu gihe zitizanijwe ( ecouteur ).

Gutizanya ibikoresho bikoreshwa mu kumva bicomekwa mu matwi ni kimwe mu bishobora gukurura ibibazo cyane cyane ko hari indwara nyinshi zishobora kubyanduriramo cyane cyane izisanzwe zifata mu matwi. Iki gikoresho kiba cyaragenewe gukoreshwa n’umuntu umwe.

Kurwara ibinya mu matwi

Iyo utsindagiye earphones mu matwi cyane bituma nta mwuka winjira mu matwi, bityo bigatuma ushobora kurwara indwara nk’umuhaha, ariko by’umwihariko gutsindagira earphones mu matwi uri no kumva volume yo hejuru cyane bitera ibinya mu matwi, igihe kimwe ugatakaza ubushobozi bwo kumva akanya gato, hashira akandi kanya bikagaruka.

zigira ingaruka no ku bwonko

Kumva umuziki kenshi muri headphones na earphones kandi usakuza bishobora gutera ibibazo bitandukanye mu bwonko birimo na kanseri. Usibye ibi, guhora wumva uyu muziki usakuza kandi winjira mu matwi cyane bishobora gutera ububabare bwa hato na hato mu matwi.

Bishoboora kandi gutera impanuka kuko iyo umuntu azambaye aba atabasha kumva neza imbuzi zinyuranye zumvikna ku mihanda ubushakashatsi  bwerekana ko  umubare munini w’abaturage usiga ubuzima mu mpanuka ziterwa no kwambara utu dukoresho ku mihanda.

Umuntu asobora gukomeza gukoresha ecouteur ariko kandi akita ku rusaku rw’umuziki yasizemo, kwirinda gutizanya,  kwirinda  kuzikoresha umwanya munini cyane, no gukoresha ini zitinjira mu matwi kuko ari  zo zifasha ko umwuka wo hanze ushobora gukomeza kwinjira mu gihe cyo kuzikoresha.

ecouteur zitinjira mu matwi nizo umuntu agirwa inama yo gukoresha

Utwumvisho ( ecouteur ) twakozwe bwa mbere mu mwaka w’1910, zikorewe abasirikare bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bazifashishe ku rugamba
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *