Dore ibintu byagufasha nimba ugira indwara y’umujinya w’umuranduranzuzi

 

Abahanga bagaragaza ko kugira umujinya mwinshi bishobora gufatwa nk’indwara ikomeye ndetse bikadindiza nyirabyo mu mirimo ye ya buri munsi, bikanamuzitira ku kwisanzura mu rungano.

Akenshi abantu bafite umujinya n’abagerageje kuwirinda bagacururuka hari igihe bagaragaza ibimenyetso byo kwihorera.

Umujinya ushobora kugaragara nk’ubwoba, umunaniro, kutita ku kazi cyangwa ku masomo, kunanirwa gusinzira nijoro cyangwa kurakazwa n’ubusa. Ushobora no kunanirwa kuvugisha abo mubana, ugatekereza ko bari kukuvugaho cyangwa ukagaragaza ibimenyetso nko kubira icyuya.

Mu buzima busanzwe umujinya w’umuranduranzuzi ushobora gutuma utavugana na bagenzi bawe, ugatekereza ko bari kugutarama, ukamera nk’ugiye gufatwa n’uburwayi bw’umutima, ubwo mu mutwe cyangwa guta umutwe.

Uko wahangana n’umujinya w’umuranduranzuzi

Gufata icyemezo cyihuse: Kimwe mu byagufasha guhangana n’umujinya w’umuranduranzuzi ni ukwita ku byo ugiye gukora kuko bigufasha kwihutira gufata icyemezo maze ugashyira mu bikorwa ibyo utekereza. Iyo bidakozwe muri ubu buryo, ushobora kumara igihe utekereza uburyo ugomba gukora ikintu cyangwa icyo ugiye gukora, bikaba byagutesha umutwe.

Irinde guhangayika: Indi ngamba yakurinda umujinya ni ukwirinda guhangayika. Niba hari ikitagenze neza ukumva ugiye kugitekerezaho cyane, ugomba kwirinda ko bikubaho ako kanya. Ingamba nziza zo kwirinda guhangayika ni ukuba ubyirengagije ahubwo nyuma ugashaka igihe cy’iminota 10 yo gutekereza ku kintu icyo ari cyo cyose wakoze.

Gumisha undi muntu mu ntekerezo zawe: Ni ingenzi kandi guha agaciro igihe wamaranye n’undi muntu mu hagize umunsi. Iyo icyo gihe ari gito cyangwa ntacyo wigeze ugira, uba ufite ibyago byinshi byo kugira ibibazo by’imikorere y’ubwonko.

Utitaye ku buryo ukora cyangwa amafaranga winjiza, ntushobora kwishima mu by’ukuri utamenye ko hari ugukeneye kandi ubeshwaho n’umusaruro ukomoka mu byo ukora cyangwa urukundo rwawe bizagufasha gusobanukirwa yuko hari undi muntu ugukeneye bigufashe kwihanganira ibihe bikomeye.

Ibi ntibisobanuye ko dukeneye ko abantu baduhimbaza ahubwo gukorana n’abandi bitugabanyiriza uburakari no guhangayika maze bikagenda nka nyomberi ndetse bikadufasha gukora ibitandukanye n’iby’abandi.

 

Imwe mu mpamvu yatuma ugabanya umujinya w’umuranduranzuzi ni ukuzirikana ko hari abantu bagutezeho amakiriro bituma ushishikarira ibyo ukora

Bikunze kuba ku bantu benshi nyamara umujinya w’umuranduranzuzi utangira kwivanga mu buzima bwawe, mu bitotsi, ububasha bwo gusabana n’abandi, umusaruro mu kazi cyangwa mu masomo ukaba wajya urakara mu buryo budakurikije gahunda.

Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo nta gikozwe, ushobora kuviramo nyirawo kwigunga, gukenyuka no kwiyahura. Umuti wawo ntugira umumaro w’igihe kirekire nubwo mu by’ukuri bishobora kugira ingaruka ku buzima bw’umuntu.

Uko ukora ibintu mu buzima bigira ingaruka y’ako kanya ku buryo wakwitwara mu gihe ugize umujinya ariko kwiyoroshya byagufasha kugabanya ingano y’umujinya ugira mu buzima.

Izi ni zimwe mu ngamba zaturutse mu bushakashatsi bwakorewe muri Kaminuza ya Cambridge zagufasha guhangana n’umujinya zizagaragazwa n’Inama y’Ubuvuzi y’u Burayi izabera i Paris hagati y’iya 2 na 5 Nzeri 2017, ku nshuro ya 30 no mu bundi bushakashatsi mu by’ubumenyi.

Kimwe mu byagufasha gufata umwanzuro wo gutanziza ibintu runaka ni ukubikora uko ubonye. Umwanditsi akaba n’umusizi witwa GK Chesterton yavuze ko ikintu cyose ugomba kugikorana umurava.

Kwifashisha iyo ntego bigutera imbaraga zo kugerageza gukora ibintu bishyab kandi bikakurinda guhangayikira umusaruro uzavamo. Icyo gihe ubikora uko wiboneye uyu munsi ukagenda ubinononsora, bikagufasha gufata icyemezo mu buryo bwihuse.

Abantu bakunze gushaka gukora ibintu neza cyangwa gutegereza igihe cyiza ngo babone gutangira gukora nyamara bibatera gutinda cyangwa bikababuza kugira icyo bakora bikabatesha umutwe n’umujinya wa hato na hato.

Burya kandi bigora buri wese guhora yerekwa amakosa ye mu buzima kuko yumva yatandukana n’iyo nshuti imugaragariza amakosa.

Iki ni cyo gihe cyo guhinduka tukirengagiza amwe mu makosa dukora. Mu gihe hari aho wakosheje, ntukinenge ahubwo byirengagize wikuremo intekerezo mbi maze wibande ku byo ugiye gukora. Nubigenza utyo, ntabwo uzaha agaciro ikigutera umujinya mu gihe uzaba wongeye kugitekerezaho nyuma. Kugirana isano n’abantu byagaragaye ko ari ingenzi mu kwirinda ibibazo byerekeye imikorere mibi y’ubwonko.

David Maira/celebzmagazine

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *